Ako sa stať odborne spôsobilou osobou

Energetická certifikácia je živnosťou

Energetickú certifikáciu môže vykonať len odborne spôsobilá osoba, ktorá absolvovala skúšku odbornej spôsobilosti podľa jednotlivých miest spotreby energie v budove ako:

 • tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov
 • vykurovanie a prípravu teplej vody
 • vetranie a klimatizáciu
 • elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov

 

Kto môže vyhotoviť energetický certifikát?

Odborne spôsobilý je ten, kto preukáže, že má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa:

a) stavebného zamerania alebo v oblasti architektúry
b) stavebného, energetického alebo strojárskeho zamerania,
c) elektrotechnického zamerania,

a odbornú prax po ukončení vzdelávania v rozsahu najmenej troch rokov:
- v oblasti projektovania stavebných konštrukcií alebo energetického vybavenia budov, alebo
- v oblasti posudzovania stavebných konštrukcií z hľadiska ich tepelnotechnických vlastností alebo energetického vybavenia budov

 

Na vyhotovení energetického certifikátu budovy sa podieľajú:

• 2 odborne spôsobilé osoby - budovy na bývanie (tepelná ochrana budov + vykurovanie a príprava teplej vody) (§ 3 ods. 6)

• 3 - 4 odborne spôsobilé osoby - nebytové budovy (+ nútené vetranie / klimatizácia + osvetlenie)

 

Kto pripravuje odborne spôsobilé osoby?

• Skúškami je poverená Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), ktorá pripravuje aj nepovinné školenia

 

Informácie o skúške

 • skúška pozostáva z písomnej (test) a z ústnej časti (pohovor pre skúšobnou komisiou)
 • na skúšku sa treba prihlásiť najneskôr 20 dní pred termínom

 

Podmienky ku skúške:

 • občan členského štátu EÚ
 • nie je zbavený spôsobilosti na právne úkony
 • má príslušné vzdelanie (VŠ II. stupňa)
 • odborná prax 3 roky

 

Doklady ku skúške:

 • vzdelanie
 • zoznam prác
 • chronologický popis vykonávania  odbornej praxe
 • 3 vybrané odborné práce (pre požadované miesto spotreby)
 • Výpis z registra trestov