FAQ - často kladené otázky s odpoveďami

Čo je energetický certifikát?

 • Doklad o stanovení energetickej potreby budovy. Uvádza sa v ňom množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a tiež na osvetlenie.
 • Je vypracovaný podľa normatívnych pravidiel. Budovy sú rámci certifikácie zaraďované do energetických tried na stupnici od A po G.

Na čo slúži?

 • Môže pomôcť vlastníkovi, ale aj záujemcovi o nehnuteľnosť porovnať, či v budove platí, alebo bude platiť za energiu viac alebo menej, ako v inej podobnej budove. Podľa tohto sa môže rozhodnúť. Certifikáty obsahujú aj ďalšie návrhy opatrení, ako je možné vylepšiť energetickú hospodárnosť budovy. Takéto energetické hodnotenie je súčasťou projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu.

Nie je to zbytočná formalita?

 • Informácie na certifikáte sú relevantné len vtedy, ak certifikácia bude vykonaná dôsledne. Certifikácia môže mať vplyv na cenu budov, ak budú jej výsledky potvrdené aj pri praktickej prevádzke. V ideálnom prípade by mohla zabezpečiť, že sa budú stavať nové, hospodárnejšie budovy, a že na znižovanie spotreby energie budú dbať aj majitelia významne obnovovaných budov.

Koľko energetických certifikátov bolo už vydaných?

 • Od roku 2010 do novembra 2012 bolo vydaných vyše 30 800 certifikátov budov. Viac ako 22 000 sa týkalo novostavieb, väčšina z nich patrí do energetickej triedy B. Kritéria triedy A splnilo len niečo cez 1 000 nových budov.
 • Zo 7 300 významne obnovených budov dosiahlo triedu B vyše 3 700 budov.
 • Známku C m má 2 700 obnovených budov. A dosiahlo len 53 významne obnovených budov.

Kto môže certifikovať?

 • certifikáciu vykonáva odborne spôsobilá osobaosoba, ktorá dosiahla druhý II. vysokoškolského vzdelania stavebného, energetického, strojárskeho a elektrotechnického zamerania alebo v oblasti architektúry
 • postup upravuje zákon o energetickej hospodárnosti budov
 • zoznam týchto odborne spôsobilých osôb je možné nájsť na www.sksi.sk

Kedy je potrebné vykonať certifikáciu?

 • vykonáva sa od 1. januári 2008 - povinnosť energetickej certifikácie budov sa od tohto dátumu vzťahuje na každú novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu (zateplenie napr.), ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008, ako aj na budovu predávanú alebo prenajímanú  
 • od 1.1.2013 je účinná novela zákona o energetickej hospodárnosti budov a týmto sa  energetické certifikáty vyžadujú pri:

• pri predaji: vlastník, ktorý predáva svoju nehnuteľnosť, musí zabezpečiť jej certifikáciu a táto budova bude odpredaná už s certifikátom energetickej hospodárnosti. Dôležité je, aby vlastník nehnuteľnosti mal vedomosť, že musí zabezpečiť certifikáciu a kupujúci sa pri kúpe  informoval o tom, v akej triede je táto nehnuteľnosť certifikovaná (A, B,...). Certifikát by mal byť dôležitým determinantom rozhodnutia sa o kúpe.

• pri prenájme: platí to isté ako pri predaji

• po dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy:

• verejnej budove (budova, ktorú používa orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje), ktorej celková úžitková plocha min. 500 m2  a verejnej budove po júni 2015, ktorej celková úžitková plocha min. 250 m2.

• pri predaj a prenájme – v každej komerčnej reklame je potrebné uvádzať ukazovateľ energeticky hospodárnej

Prečo sa kontrolujú vykurovacie systémy a klimatizačné systémy?

 • Vlastníci a správcovia týchto systémov si ich musia nechať podľa platnej legislatívy v určitých intervaloch kontrolovať. Okrem odbornej informácie o technickom stave získajú aj odporúčania, ako zlepšiť ich prevádzku. Súčasťou je aj overenie účinnosti, s akou kotly premieňajú palivo na teplo. Tá sa môže vekom a spôsobom prevádzkovania výrazne znižovať. Od 1.1. 2013 sa už pri prvej kontrole musí posúdiť aj vhodné dimenzovanie kotla pre danú budovu. Pravidelnú kontrolu možno označiť ako vynútené poradenstvo. Ak odborne spôsobilá osoba zistí nedostatky, nehrozí pokuta, ale vlastníci a správcovia majú k dispozícii informácie, ako nedostatky odstrániť a ušetriť.

Postupná obnova verejných budov

 • Až 40% konečnej spotreby energie podľa štatistík EÚ predstavujú budovy. Preto cieľom všetkých členských štátov je postupne začať obnovovať všetky verejné budovy, ktoré používajú orgány štátnej správy.
 • Požiadavky na výstavbu nových budov sa stále sprísňujú. Cieľom je, aby po 31. Decembri 2018 všetky nové budovy, v ktorých sídlia orgány štátnej správy alebo tie, ktoré sú často navštevované verejnosťou, boli s takmer nulovou spotrebou energie. Medzi prvé budovy s takmer nulovou spotrebou energie na Slovensku je komplex Centrál a budova BBC1 Plus v Bratislava .